รายละเอียดประกันภัย

  • Share
      

 

 

 

 

 เงื่อนไขความคุ้มครอง  คู่มือเรียกร้องค่าสินไหมแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

 

**ได้รับกรมธรรม์ออนไลน์ทันทีผ่านอีเมล์ที่ระบุ หลังจากยืนยันการชำระเงินแล้ว**


คำเตือน 

* กรุณาดำเนินการสั่งซื้อกรมธรรม์และชำระเงินล่วงหน้าก่อนระยะเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง

** ผู้ซื้อประกันภัยออนไลน์ ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ย
ของตัวท่าน


เบี้ยประกันภัยนี้ สำหรับการเอาประกันภัยส่วนบุคคลเท่านั้น