Web _insubanner
 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบุคำที่ต้องการค้นหา

หมวดเอกสาร ระบุคำที่ค้นหา

Disclosure_2564_TH

เอกสารล่าสุด, 30 พฤษภาคม 2565

แบบเรียกร้องค่าสินไหมทรัพย์สิน

เอกสารล่าสุด, 26 พฤศจิกายน 2563

แบบเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เอกสารล่าสุด, 26 พฤศจิกายน 2563

แบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต

เอกสารล่าสุด, 21 สิงหาคม 2563

แบบฟอร์มชำระค่าเบี้ยผ่านบัตรเครดิต

แบบแสดงตน สำหรับนิติบุคคล

เอกสารล่าสุด, 8 พฤษภาคม 2562

แบบแสดงตน สำหรับนิติบุคคล

แบบแสดงตน สำหรับบุคคลธรรมดา

เอกสารล่าสุด, 8 พฤษภาคม 2562

แบบแสดงตน สำหรับบุคคลธรรมดา

วิธีการชำระเงิน

เอกสารล่าสุด, 15 มกราคม 2562

แบบเรียกร้องสินไหมประกันรถยนต์ภาคบังคับ

เอกสารล่าสุด, 26 ธันวาคม 2561

ใบรับชดใช้สินไหมทดแทน พรบ.

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนการประกันภัยเดินทาง

เอกสารล่าสุด, 26 ธันวาคม 2561

แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนการประกันภัยเดินทาง

ใบรับรองแพทย์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เอกสารล่าสุด, 26 ธันวาคม 2561

ใบรับรองแพทย์ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัย, 11 มกราคม 2556

เป็นประกันภัยรถยนต์มีคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากรถที่เอาประกันภัย แบ่งเป็นประเภทความคุ้มครองเป็น 2 ประเภท

Page