คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ

นาย บันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
กรรมการ
 • นาย ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 • นาย ประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กรรมการ
 • นาย วิลเลียม จอร์ท ซาอิด กรรมการ
 • นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการ
 • นาย สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ
 • นาย พิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการ
 • นาย พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการ
รายชื่อที่ปรึกษา
 • นายวิชิต ญาณอมร ที่ปรึกษา
 • นายรังสิมันต์ พงษ์สามารถ ที่ปรึกษา
 • นายปิยะพงศ์ อาจมังกร ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.หม่อมหลวงกุญธร เกษมสันต์ ที่ปรึกษา
 • นายอรรถวุฒิ แดนทอง ที่ปรึกษา
 • นายนพดล เอมอิ่มธรรม ที่ปรึกษา
 • นางสาวจินดารัตน์ สุพีรจิต ที่ปรึกษา
 • พ.ต.อ.ดุษฏี ดารยุวฒิ ที่ปรึกษา
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี Managing Director
ผู้จัดการอาวุโส
 • นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน Chief Insurance Product Officer
 • นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล Chief Claims Officer
 • นายทีฆภัค ศรียุกต์วงศ์ Chief Innovation Officer
 • นายพรชัย วงศ์ถิรสิน Chief Financial Officer
 • น.ส.วัชราภรณ์ ทองแกม Chief Risk Officer