เกี่ยวกับธนชาตประกันภัยความเป็นมาของ บริษัท


 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2540 ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียน ปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 74 ล้านบาท และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

 

เป้าหมายของ บริษัท


ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นให้บริการเพื่อบริการ ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันภัยไทย

 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท ฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจประกันภัย โดยเปลี่ยนกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน โดยคำนึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
- พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการบริการหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- ให้บริการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Retail Business โดยพัฒนาทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบ Online เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้อสินค้า และทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Digital เช่นเดียวกับการแสวงหากลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กที่มีศักยภาพ และยังมีการแข่งขันต่ำ (Niche market) เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา 

บริษัท ฯดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งช่องทางตัวแทน (Agent)  นายหน้า (Broker)   ธนาคาร (Bancassurance)  ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing)  ลูกค้าติดต่อบริษัทโดยตรง (Walk in)   การขายผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยมี 16 สาขาและเครือข่ายการให้บริการในจังหวัดที่สำคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย