สาระน่ารู้

  • Share
      

การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัย สำหรับลูกค้า

1. แผนที่บริษัทสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์บริการ


2. เอกสารประกอบการตั้งเบิกหรือเรียกร้องสำหรับลูกค้าและคู่กรณี

    2.1 สินไหมรถยนต์    |รายละเอียดขั้นตอน|

        2.1.1 ค่าซ่อมรถผู้เอาประกัน

        2.1.2 ค่าซ่อมรถคู่กรณี

        2.1.3 ค่ารถยก

        2.1.4 ค่ารักษาและค่าสินไหมทดแทน

        2.1.5 ค่าทรัพย์สิน

        2.1.6 ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

    2.2 สินไหมทั่วไป  |รายละเอียดขั้นตอน|

        2.2.1 ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ

        2.2.2 ค่าประกันทรัพย์สิน


3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม

    3.1 สินไหมรถยนต์

        3.1.1 ใบรับชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน พรบ.

        3.1.2 ใบรับชดใช้ ค่าสินไหมรถยนต์

        3.1.3 สัญญาประนีประนอม

        3.1.4 หนังสือมอบอำนาจ

    3.2 สินไหมทั่วไป

        3.2.1 แบบเรียกร้อง ค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

        3.2.2 ใบรับรองแพทย์ กรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

        3.2.3 แบบเรียกร้อง ค่าสินไหมประกันทรัพย์สิน

        3.2.4 แบบเรียกร้อง ค่าสินไหมประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

        3.2.5 แบบแสดงข้อมูลผู้ทำธุรกรรม

        3.2.6 แบบแสดงข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง

        3.2.7 รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา

จำนวนคนอ่าน : 24418
ผู้เขียน : Admin วันที่ : 13/6/2561 14:00:57